Referat af Menighedsrådsmøde 21. januar 2016

Afbud fra: Lisbeth Eilsø, Jakob, Benny og Fay.

  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt af et enigt Menighedsrådsmøde.

  1. Meddelelser fra formand og medlemmer

Præsterne havde fået til opgave at lave et stillingsopslag til den ledige præststilling i sensommeren 2016.

Valgår for Menighedsrådet i 2016. Valget vil blive nærmere drøftet i den kommende tid.

Vedligehold af kælder – Der havde været ønske fra Christa om ny type gardiner til korlokalet i kælderen. Disse vil blive bestilt.

 

Storindkøb til Kirke og Sognets Hus – der skal udarbejdes en oversigt over indkøb til forbrug i kirken og Sognets Hus over bl.a. kopipapir, toiletpapir, kaffe mm. Når der så skal handles ind, skal der forsøges opnået rabatter mm., som man kan opnå ved storkøb.

SAMO-møde med forberedelse af APV og personalemøde 11. februar.

Anna har sagt ja til at tage ansvaret for hjemmeside og kirkeblad efter Arne Kristophersen.

Generalforsamling i distriktsforeningen – deltagelse ved næstformanden.

Inspirationskursus arrangeret af Distriktsforeningen 29. og 30. januar – vi sender 4 deltagere.

Info vedr. nyansat PR-medarbejder ved Provstiet.

Info vedr. Minikonfirmanderne. Det har været en fornøjelse med de ca. 27 mini-  konfirmander som er tilmeldt i 2016.

Nyt fra Forsikringsenheden vedr. vandskade på kirkegården i 2015 – den pågældende skade blev desværre ikke dækket af forsikringen.

  1. Økonomi

Kvartalsrapport (foreløbig rapport for 4. kvartal) – orientering om status pt. – for alle omkostninger er endnu ikke med.

Provstiudvalget har godkendt årsregnskab 2014 uden bemærkninger. Dette har Menighedsrådet taget til efterretning.

 

 

 

 

Revisionsprotokollat af 09.12.15 vedrørende revision i året løb. Der var ingen bemærkninger til protokollatet, ud over at det samlede indestående i banken oversteg DKK 750.000,-.

 

Budget 2017 – input afleveres senest 15. marts til regnskabsansvarlige. Personalerepræsentanten give besked til personalegruppen.

 

Info vedr. rampe op til kirken. Rampen planlægges at blive igangsat i 2016.

 

  1. Nyt fra udvalgene

Aktivitetsudvalget havde første møde 7. januar 2016. Første halvdel af 2016 var allerede planlagt og der blev nu planlagt videre frem. Der var blandt andet planer om at arrangere en Byvandring med guide.

Børne- og ungeudvalget holder møde i 1. kvartal 2016.

  1. Arrangementer

Indsamling med Folkekirkens Nødhjælp d. 13/3-2016.

 

Brøndbyvester Kirkes Inspirationsseminar på LO-skolen i Helsingør lørdag d. 2. april 2016. Deltagere er Menighedsråd og medarbejdere ved kirken.

 

Fremtidige kunstudstillinger i Sognets Hus vil blive varetaget af Mette Nielsen, som overtager denne opgave efter Arne Kristophersen.

 

Sangaftener 11. februar, 2. marts, 6. april (finale) ved Preben Andreassen og Arne Kristophersen.

 

Konfirmandlejr – 21. til d. 27. maj 2016 og Konfirmandweekend 8.-9. oktober 2016.

 

Åben Kirkegård planlægges til at blive afholdt 25. juni 2016.

 

Søndag 2. oktober - 2016 – Succesen fra sidste år gentages med ”Wiwex og Lagkage”.

 

Søndag 30. oktober – Migrantgudstjeneste i Brøndby Strand Kirke.

 

  1. Eventuelt

Intet til dette punkt.

  1. Spørgetid fra tilhørerne

Der var forskellige indkøbsønsker, som der vil blive taget hånd om.

 

Ophavsret: