Referat af menighedsrådsmøde 30.03.2017

Referat af Menighedsrådsmøde

30 marts 2017 kl. 19.00

 

 1. Eksterne gæster

 

 • Kirkegårdslederen og kirkegårdes assistenten kom og fortalte om begravelse mm.

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  • Godkendt

 

 1. Meddelelser
 • Formand
  • Provstiudvalget inviterer til møde 1 juni kl. 18
   • Tine, Jens, Lisbeth F, Mette, Klaus og Anne-Marie deltager.
  • Provstiudvalget har taget begravelsesretningen til efterretning
  • Provstiudvalget har taget referat 1. marts til efterretning
  • Ansøgning om forøgelse af honorar på 2½ procent er godkendt af Provstiudvalget
 • Næstformand
  • Provsti-konference om menighedsråd og medarbejdere.
   • Kunne have ønske sig bedre deltagelse fra MR og medarbejdere. Det havde været en god konference.
  • Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
   • Martin og Belinda vil organisere indsamlingen i 2018
  • Hvad er vi som menighedsråd underlagt af love:
   • Offentlighedsloven
   • Forvaltningsloven
   • Menighedsrådsloven
 • Bordet rundt
  • Folkekirkens Skoletjeneste – Anne-Marie blev genvalgt som vores repræsentant.
  • Sognets medlemsstatistik blev gennemgået.
   • 2016: 74,4% FK-procent
   • 6615 medlemmer af FK ud af 8895 indbyggere i BV
  • Lars har lavet udstilling i Sognets Hus med fotos fra Dublin.
  • BV kirke udvalgt af European Film College i Ebeltoft til at filme, men desværre kunne de ikke flytte produktionen hertil.
  • Deadline på Kirkeblad Uge 24
  • Lutherkoncert d. 12 marts var en god oplevelse.

 

 1. Økonomi
 • Kvartalsrapport pr. 31.12.2016 blev gennemgået og godkendt.

 

 • Årsregnskab for 2016 blev gennemgået og godkendt samt afleveret i økonomiportalen på CVR-nr. 65101513 kl. 21:06 d. 30.03.2016.

 

 

 • Kirkebil/taxa til højmesser/arrangementer i Sognets Hus

Der var en drøftelse omkring brug af kirkebilen. Det vil ikke altid være nødvendigt, at bruge busselskabet, hvis der kun er 2-3 passagerer, man vil så kunne tage en taxa, der vil være billigere. Det kan dog være nødvendigt, at benytte ”kirkebilen(busselskabet)”, da flere ældre har svært ved at komme ind i en taxa og det er også et spørgsmål om bedre service og tryghed. Kordegnen, der tager imod bestillingerne skal prøve at arrangere taxa i den slags situationer, men kun hvis det er muligt.

 

 • Ansøgning om tilladelse til at forhøje kassebeholdningen til kr. 10.000,-  blev godkendt.

 

 • Mobile Pay – tlf. nr. til kollekten har vi, men konto ej oprettet i Nykredit. Der skal oprettes yderligere et tlf. nr. på ”MobilePay” samt konto i banken til arrangementer – der arbejdes på sagen.

 

 • Der er bevilliget kr. 10.000,- til Seniorklubben.

 

 1. Udvalgene
  • Spørgsmål til udvalgene

P&KU mente, at der på sidste møde var informeret omkring, hvad der skulle afklares med Kommunens Miljø- og Teknikudvalget.

Der var alligevel en del misforståelser om, hvad det rent faktisk var, at udvalget skulle tale med kommunen om. Kommunikationen havde været for dårligt. Det blev dog slået fast, at udvalget ikke kan og vil træffe beslutninger uden om det øvrige Menighedsråds accept.

Tre af udvalget medlemmer havde haft møde og fået afklaret flere punkter.

Når letbanen kommer, kan der være en masse nye muligheder for kirkens grunde, men det man havde talt om var bl.a. at grundene ikke var en ”atomkirkegård” og derfor vil kunne bebygges. Der ville dog være flere problemer hermed såsom hensynet til kirken, indfaldsveje, motorveje mm. Kommunen er positivt stillet overfor udvikling af grundende. Det vil dog være noget, som ikke kan afgøres i MR, men som naboer og resten af sognet skal høres om.

Beskyttelsesrummet: Det er Beredskabsstyrelsen der varetager det.  De planlægger en besigtigelse af rummet i april. Lisbeth Christensen kontakter Beredskabsstyrelsen om vi kan få en nøgle til rummet.

Sognets udlejningsejendom på Kirkebjerg er en bevaringsværdig bygning. Nedrivning forudsætter en plan for opførelse af en bygning der overholder lokalplanen. Kommunalbestyrelsen tilbyder assistance og samarbejde omkring renovering/nybyggeri.

Der var bestilt landmålere til at opmåle skellene ind til naboerne. Det var på grund af, at der bliver smidt affald derind. Inden der bliver talt med naboerne herom, er det vigtigt at vide, hvor skellene er.  Naboerne burde have været informeret om landmålerne, især da der har været afholdt møde omkring letbaner mm., og man derfor kunne tro, at landmålerne havde noget at gøre hermed.

P&KU havde opsamlet alt, hvad der gennem tiden havde været ønske om at få lavet.  Der var lavet en liste, som var udleveret til MR, men man ville selvfølgelig ikke gå i gang med større ting uden om MR.

Der er præstegårdssyn d. 10 april.

 

 • Vedtægter og forretningsorden fra perioden 2012-2016 udleveres til udvalgene for gennemlæsning og evt. revidering for perioden 2016-2020.
  • Udvalgene gennemgår og udarbejder hver deres vedtægter.
  • FU kigger på de generelle vedtægter.
 • Nedsætte Ad-Hoc IT udvalg til gennemgang af aftaler der foreligger omkring IT mm. Opstartsmøde april/maj
  • Martin er formand
  • Jacob
  • Søren
  • Jens
  • Tine
  • Brian skal inviteres til første møde.

 

 1. Den gode kommunikation.

Der har på det sidste været en hel del misforståelse, bl.a. fordi kommunikationen ikke har været god. Det skal der gøres noget ved, og der var forskellige forslag til, hvordan man kan forbedre kommunikationen. Der bør være nogle retningslinjer for, hvordan man kommunikerer, modtager og giver kritik mm. Der vil blive afholdt et ad hoc møde for MR-medlemmerne, hvor der skal være en ekstern mødeleder.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne
  • Seniorklubben vil gerne takke for tilskud.
  • Loppemarkedet bliver også rost utroligt meget!
  • Stor tak til hele menighedsrådet. Håber og tror på vi finder den gode melodi igen.

 

 1. Eventuelt
  • Der er et projekt i Århus omkring en chat-præst. Skal vi linke til det? Tages op til næste menighedsrådsmøde.
  • Bankospil d. 6 april. Dørene åbnes kl. 17-17.30 Mød gerne op!

 

 1. Aftaler
  • Kommunikations møde: d. 20 juni, kl. 18-21 – Arbejdsmiddag.
Ophavsret: