Referat af menighedsrådsmøde 15. februar 2018

 

Referat fra menighedsrådsmødet

15. februar 2018 kl. 19.00

 

 

Afbud/fraværende: Fay, Jacob, Claus

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2.  

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst
 2.  

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Jens ønskede ok til tagprojektet på kr. 3,2 mio. – godkendt.

Istandsættelse af Østervang 3. kr. 468.000 tages fra midlerne i Stiftet – godkendt.

Den 27. februar er der orienteringsmøde med biskoppen vedr. ny præstestilling.

 • Næstformand

Undersøgelse og arbejdet med dataforordningens nye retningslinjer er overdraget til Brian Enggaard.

To sager om nedlagte gravsteder blev taget til efterretning.

Der er ingen kirkelige handlinger om mandagen. Derfor har både præster og det personale der arbejder i kirken fast fridag om mandagen, så alle kan være til rådighed på de dage, hvor der er behov for personale. Øvrigt personale står for åbning og lukning af kirken.

 • Bordet rundt

Anne-Marie refererede positivt om Skoletjenesten.

Belinda fortalte om Folkekirkens Nødhjælp den 11. marts. Der er indhentet sponsorgave, der kan udloddes til de medvirkende som lokkemad - især til konfirmanderne. Der er bl.a. modtaget biografbilletter fra Glostrup Biograf.

Søren og Lars blev genvalgt til kirkehøjskolens bestyrelse.

I anledning af prins Henriks bisættelse ringes der ½ time før og ½ time efter bisættelsen.

Christian Rydahl blev i søndags indsat i Brøndbyvester som præst på løntilskud. Det er en stor hjælp for præsterne.

Godt 150 børn og voksne deltog i fastelavnsarrangementet. Børne og ungdomsarbejdet ser ud til at virke.

Nini snakker med nye potentielle frivillige - til hjælp i køkkenet mm.

 • Seminar for menighedsrådet

Elisabeth foreslog et seminar om, hvad vi vil med kirken - med denne oplægsholder. Må gå videre med forberedende arbejde.

 

 1. Økonomi
 • Økonomi

Gæld til folkekirken kan nu inddrives via skat.

Foreløbigt regnskab for 2017 viser pt. et underskud bl.a. på grund af sygdom og fratrædelse.

Det samme gør sig gældende for 2018.

Der arbejdes med fælles indkøb i provstiet.

Hvis der er forfald til MR møder, hvor der skal godkendes budget og kvartalsrapport skal der indkaldes suppleanter. Kan det ikke lade sig gøre, skal det fremgå af referatet hvorfor.

 

 

 

 

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Støtteforeningen betaler både for fastelavn og DJ til diskofesten for konfirmanderne.

MR-rådet siger tak til Støtteforeningen.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne

 

 1. Eventuel

 

 1. Aftaler: Lisbeth undersøger muligheder og pris for seminar i efteråret.
   
 2. Lukket møde

 

Herunder blev der diskuteret samarbejde.