Referat fra menighedsrådsmøde den 27. marts 2018

Referat fra menighedsrådsmødet 27. marts 2018 kl. 19.00

 

 

Afbud fra: Hanne Alberts, Fay Götze og suppleant Jakob Malling

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Underpunkterne budgetskema og kilometertakst blev tilføjet pkt. 4 Økonomi.

 

 1. Bemærkninger til referat fra sidst

Indstillingsskema sendes til MR-medlemmer samt lægges på K-drev. Bruges ved beløb over 10.000 kr.

 

 1. Meddelelser
 • Formand

Jens har modtaget brev fra Belinda og Martin, at de ønsker at udtræde af menighedsrådet. Klaus Seidler indtræder herfor i menighedsrådet
Stiftslån på kr. 3.2 mio. til udskiftning af tag på Sognets Hus er godkendt af Provstiudvalget. Også ansøgning om frigivelse på kr. 468.000 til istandsættelse af præsteboligen Østervang 3 er godkendt af Provstiudvalget. Ansøgning om 5% midler til dækning af merudgifter på lønninger i 2017 -bliver behandlet i april 2018.

Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirke og kirkegård iht. vedtægterne.

 • Næstformand

Svar på brev til biskoppen vedr. inhabilitet er modtaget, og ingen i Brøndbyvester Menighedsråd har været inhabil.

Organistassistenten har lavet en fantastisk statistik over alt, hvad der er foregået af kirkelige handlinger i kirken gennem tid.

 1. Arbejdstidsregler

Der er flekstid, men der skal være bemanding i åbningstiden. Der er indført tidsregistrering fra 1. marts til brug for dokumentation for forbrug af ressourcer - og mangel herpå.

 1. Konflikt

Gartnerne er undtaget fra lockout. Problemet er, at vi kun kan foretage begravelser om onsdagen samt lørdag i lige uger.

 • Bordet rundt

Vi venter spændt på ansættelse af ny præst.

Den 17. marts var der afslutning for de 27 minikonfirmander.

Den 13/14. marts var der 64 konfirmander til aftenarrangement.

Præsterne har været på studietur i Rom i perioden den 5-9. marts.

Nuværende kirkeværge holder møde med den tidligere kirkeværge og kirkegårdsleder samt efterfølgende med organisterne og kirketjenerne.

Deadline for næste Kirkeliv er den 12. juni.

Skoling i Churchdesk aftales med kordegnen.

 

 

 1. Økonomi
 • Budgetskema

Budgetskemaerne blev fremvist og taget til efterretning.

 • Kilometertakst

Vi bruger fremadrettet statens lave takster for kørselsgodtgørelser iht. lovgivningen – gældende pr. 1. april 2018 for mr-medlemmer og personalet.

 • Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning af Menighedsrådet.

 • Årsregnskab 2017

Menighedsrådet har besluttet/valgt at afløfte momsen iht. den aktivitetsbestemte fradragsprocent på kirkegården, baseret på landsskatterettens afgørelse (metode A.) for 2017.

Årsregnskabet blev gennemgået/behandlet og taget til efterretning.

Årsregnskabet er afleveret på økonomiportalen den 27.3. 2018 kl. 20.06 på CVR-nummer 65101513.

 

 1. Udvalgene
 • Spørgsmål til/fra udvalgene

Filmaften den 3. april kl. 19.00.

”På tværs af generationer” den 5. april kl. 17.30.

Forslag om vurderings dag med Lauritz.com.

Koncert i kirken den 12. april kl. 19.00.

Loppemarked den 14. april kl. 10.00-15.30.

Forårsfest den 19. april kl. 18.30.

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne
 2.  

 

 1. Eventuelt

Renoveringsprojektet vedr. nyt tag på Sognets Hus er udskudt til uge 15.

 

 1. Aftaler (opfølgning)