Referat fra menighedsrådsmødet den 27. september 2018

Menighedsrådesmøde den 27. september 2018.

 

Afbud fra Anne-Marie. Lisbeth Eilsø, Fay og Jacob

 

Dagsordenens punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen ændringer

Dagsordenens punkt 2. Bemærkninger til referat fra sidst

Ingen bemærkninger

Dagsordenens punkt 3. Meddelelser

Formanden

Personalet har haft møde med sognets IT-konsulent (Brian), hvor der blev orienteret om Persondataforordningen og lovgivningen herom.

22. november er der konstituerende MR møde fra kl. 17.30 til 18.30. Der er mødepligt for Menighedsrådet. Efter det konstituerende møde vil Bonava sammen med arkitekten fra TNT komme og fortælle om planerne for grundene på Præstegårdsmarken. Sognet vil blive inviteret til at komme og høre på. Der annonceres i Folkebladet herom. Der florere forskellige rygter om, hvad der skal ske, og ikke meget af det, som vi har hørt om, passer. Vi håber derfor, at oplysning vil kunne berolige naboerne.

Toilettet på kirkegården er lukket igen på grund af hærværk. Det er lukket indtil videre. Der skal undersøges om muligheden for en elektronisk dør og kamera. Besøgende på kirkegården, må i dagtimerne, benytte toiletterne i Sognets Hus. Det er trist, at det ikke er muligt, at have et åbent toilet på kirkegården på grund af respektløse vandaler.

Tagsagen er skredet med 1 måned. Tagsten vil blive lagt om, så det hele matcher.

Der må p.t. ikke stilles potteplanter i vindueskarmene. Der er bestilt glasplader til at lægge i karmen, der skal beskyttes mod vand.

Næstformanden

Kirkegårdslederen er sygemeldt 3 måneder fra 16. oktober. Vi kan dele en vikar med BØ til nedlæggelse af gran (2 måneder).

Menighedsrådet tilsluttede sig, at MR-møderne fra 2019 vil blive lagt sidste onsdag i måneden.

Sommerfesten havde været god og de der deltog havde fået en god oplevelse.

Personalet er indkaldt til MUS samtaler.

Bordet rundt

Sigurd deltager i drop-ind-gudstjenesten i Brøndby Strand kirke

Anna fortalte om AMU-kurset, der foregår over 3 mandage og startede i mandags. Kurset var godt, og det var en dygtig og kompetent underviser der forstod at skabe tryghed og tillid.

Lisbeth kunne fortælle, at der var 61 konfirmander på lejrholdet og 24 på hjemmeholdet.

Diskofesten for konfirmanderne havde været god

Pensionistskovturen, som Sigurd havde arrangeret, havde været en succes og ud af de 75 deltagere, havde der været flere nye med.

Søren oplyste, at konfirmanderne deltager i Gudstjenesterne, hvor de skal deltage mindst 8 gange. Der var stor ros til konfirmanderne fra øvrige kirkegængere.

Dagsordenens punkt 4. Økonomi

Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2017 (først modtaget d.d.) blev omdelt på mødet, og der blev holdt 10 minutters pause til læsning.

Der var enkelte spørgsmål til protokollatet som blev besvaret, og herefter blev det underskrevet af de tilstedeværende menighedsrådsmedlemmer.

Revisionsprotokollatet var med blank påtegning - og der var stor ros fra MR for det gode resultat.

Budgettet for 2019 er forhøjet til kr. 6.756.938 – heraf til afdrag på lån kr. 213.500.

Forhøjelsen skyldes bl.a. at vi har fået ekstra penge til aflønning af kordegnen, efter at Brøndbyøster har opsagt aftalen om fælles kordegn fra ultimo juni måned 2019, og vi derfor ikke modtager tilskud derfra. Vi har hårdt brug for ekstra kirketjener/sognemedarbejdertimer, så kordegnen opgraderes til en 100% stilling, og indgår i et team med kirketjenerne.

Desuden er der indsat ekstra 3 pct. på lønkontoen til de overenskomstmæssige lønstigninger.

Der vil i 2019 ikke være mulighed for at få ekstra midler fra ”5 pct. midlerne”.

Der er kommet ekstra omkostninger til byggesagen (tag S.H.) på kr. 150.000,-. De kan eventuelt dækkes af midler der står og er øremærket til andet projekt. Der ansøges Provstiet herom.

Mobilpay er nu iværksat og fungerer - nummeret er 75019 og dette bliver publiceret i vores programmer mv. samt i kirken.

Dagsordenens punkt 5. Udvalgene.

Børne- og ungeudvalget havde afholdt møde, og der var mange gode ideer med hensyn til arbejdet med børn, såsom kufferter med aktivitetslegetøj til børn der kommer i kirken, inddragelse af juniorkor ved Højmesser og flere andre tiltag, som der skal arbejdes videre med.

Aktivitetsudvalget har større ambitioner end budget. Til næste møde skal alle komme med tre (realistiske) forslag til arrangementer, som udvalget kan diskutere ud fra. Udvalget må prioritere, om der skal være et stort (dyrt) arrangement eller flere små.

Kirke- og præstegårdsudvalget have ikke, på grund af forskellige omstændigheder, holdt møde i sommerperioden, men der er opstart i oktober, hvor der skal aftales regelmæssige møder.

Man har en to-do-liste, hvor alle projekter lines op, og som man herefter prioritere efter.

Referater fra udvalgsmøderne skal fremover sendes til Mette Nielsen.

Det er udarbejdet en prognose over befolkningstilvækst mm. for Brøndby Kommune. 25 pct. af befolkningen bor i Brøndbyvester - og frem til 2028 forventer man en stigning på 36,04 pct. Det vil give udfordringer – også for kirken.

Rapporten kan læses på http://www.brondby.dk/Kommune/okonomi/Befolkningsprognose.aspx

 

Lægmandsgudstjenester.

I Menighedsrådenes blad fra juni 2018 var der en artikel om lægmandsgudstjenester.

 ”En Lægmandsgudstjeneste er noget ekstra, det er for dem, der har tid og lyst til en oplevelse, som er lidt anderledes end de traditionelle gudstjenester”.  Den foregår ikke ved alteret og ikke nødvendigvis i kirken, men der skal være en præst med. Der vil blandt andet være mulighed for at uddybe væsentlige spørgsmål til det, som står i biblen.

Der er stor pres på præsterne og presset bliver ikke mindre i fremtiden. Et menighedsrådsmedlem foreslog derfor, at der oprettes et Lægmandsgudstjenesteudvalg under Gudstjenesteudvalget, som skal undersøge mulighederne. Punktet vil blive genoptaget på næste møde, og det skal undersøges, hvor man har det i øjeblikket, og om det er noget, som man kan deltage i, så man kan få en ide om, hvordan det kan gøres.

Artiklen som blev sendt til MR i sommer, bedes læst til næste møde.

 

Principielle overvejelser over kirkens tilstedeværelse på sociale medier.

Sigurd, der har overtaget opgaven med kirkens Facebook side, gav MR-rådet en gennemgang af Facebooksiden. Sigurd har støre kompetencer på området, end vi nogen sinde har haft, og kan gå ind og målrette opslagene, lave forskellige statistikker og i det hele taget bruge mediet på en konstruktiv måde. MR var meget begejstret (og beundrende) over det arbejde, som han allerede har lavet, og ønsker at han fortsætter med det gode arbejde.

Kirken har flere facebooksider (Dagligstuen og børnekor). Man kunne samle det hele i en side med forskellige undergrupper. Muligheden undersøges.

Instagram vil måske kunne være interessant.

Hjemmesiden trænger også til at blive frisket op. Det vil kræve økonomiske ressourcer, men da det er af stor betydning, vil det være nødvendigt. Der arbejdes videre hermed.

 

Dagsordenens punkt 6. Spørgetid fra tilhørerne.

Der blev spurgt om, hvor kirkegængerne skal gå på toilettet, når de er til Gudstjeneste. Der kommer mange ældre mennesker, som har svært ved at gå.

Toilettet vil blive istandsat hurtigst muligt, så det kan benyttes og toilettet vil være åben under kirkelige handlinger.

 

Dagsordenens punkt 7. Eventuelt.

Der er problemer med at komme på ChurchDesk fra mobilen. Man kan henvende sig til ChurchDesk og få hjælp, Lisbeth C. sender en e-mail til MR med adresse.  Man kan også gå ind under https://www.churchdesk.com/da/produkt/mobilapp/

Der var ønske om, at der kommer papirhåndklæder på toiletterne. Mange bruger ikke den elektroniske tørrer og benytter i stedet for toiletpapir til at tørre fingrene i. Den støjer og er til stor gene under foredrag. KPU-udvalget får overdraget sagen til hurtig behandling.

Der blev forslået et minikursus i forståelse af kirkens regnskab.