Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Referat af menighedsrådsmødet den 29. januar 2020

 

Referat fra menighedsrådsmødet 

29. januar 2020 kl. 19.00

 

 1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden er godkendt.

 

 1. Meddelelser:
 • Formand

Der er budgetsamrådsmøde den 1. september.

Onsdag den 30. september kl. 10.30 er der provstiudvalgsmøde i SH.

Præsterne bedes notere dette i kalenderen.

Valgforsamling den 15. september.

Generalforsamling i Helsingør stift den 10. marts Vejleå Kirke.

Den 4. februar er der møde i Værløse – møde angående menighedsrådsvalg.

Den 30. januar er der møde i provstiet vedrørende økonomi og personaleforbrug.

Lars og Søren vælges som repræsentanter i Kirkehøjskolen.

Der har været møde med Borgmesteren vedrørende præstegårdsjorden.

Der har været møde vedrørende kopimaskine.

 • Næstformand

Koret får mulighed for at se Wiched (Troldmanden fra Oz) med musikskolen.

Der har været møde i arbejdsmiljøudvalget.

Der er 31 kormedlemmer i børnekoret.

Der har været kursus i Stiftet, hvor Lars, Nini, Kurt, Jens og Elisabeth har deltaget.

På lørdag kommer Lauritz.com i SH. Her kan man komme og få vurderet sine skatte.

 • Bordet rundt

Anne-Marie er kommet ind i forretningsudvalget for Folkekirkens Skoletjeneste. Der er ambassadørarrangement den 10. marts, hvor Klaus og Anne-Marie deltager.

Marianne har været til møde i kommunens frivillignetværk. Hun deltager i en bod (om Folkekirken) i Krop, sind og åndmessen i Brøndbyhallen.

Den lilla messehagel er plettet. Ingrid vil gerne brodere på den, så det kamuflerer pletten. Søren berettede, at der var tilmeldt 32 børn som minikonfirmander fra de tre skoler i Brøndbyvester.

Den 23.-29. maj er der konfirmationslejr. Er der nogen, der kender en musiker, der kan komme med til at spille om aftenen?

Kirkehøjskolen spørger, om menighedsrådet vil hjælpe med drikkevarer (indkøb) i forbindelse med filmaftener. MR godkendte.

Der har været kopimaskinemøde, hvor det har været drøftet muligheder for modeller for opgradering/udskiftning eller andre løsninger. Der kommer et oplæg på et kommende menighedsrådsmøde. Det er dog ikke aktuelt på nuværende tidspunkt.

Der er mulighed for digital tilmelding til konfirmandundervisning på vej.

Sigurd fortalte om hjertehøst fra dåbstræet i lørdags. Der kom 50-60 personer, hvor alle tre præster var på. Det var et fint arrangement, som også skabte fællesskab mellem familierne.

Sigurd er med i et initiativ om samtaler i forbindelse med bispevalget ”Stiftssamtaler omkring bispevalg”. Der er samtaler den 18. februar, 11. marts og 15. april kl. 19-21 i Dyssegårdens sognegård.

Sigurd fortalte, at Nygårdskirken ønskede at stå for ”dropinddåb”, i år. MR havde ingen indvendinger.

Lisbeth E. havde fremstillet/strikket og medbragt 406 dåbsklude.  

Kurt har meldt sig til en debataften ”Teologisk salon” på Rungstedlund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Økonomi:
 • Ansøgning fra PU om fortsat støtte i 2020 til diakonalt projekt i Herstedvester Fængsel.

Et enigt menighedsråd kunne godkende dette.

 • Orientering om PU’s anmodning om at udfylde bilag 1 ”Videreførelse af midler til ikke udførte anlæg” i budget 2020. Menighedsrådet godkendte afleveringen på økonomiportalen, der var sket den 9. januar kl. 11.14 på CVR-nr. 65101513.
 • Indstillinger fra KPU-udvalget: Opsættelse af ABA-alarmanlæg i kirken er godkendt med 100.000 kr. Budgettet er skredet med 63.000 kr. Menighedsrådet godkender at provstiet ansøges om at dette bliver delvist dækket med de midler, der er bevilliget til jordbundsundersøgelser ved præstegården (50.000 kr.).

Det planlagte projekt med at lave en sti for gangbesværede vil løbe op i 103.000 kr. Menighedsrådet er enig om ikke at gå videre med dette, da det var en midlertidig løsning. Der er enighed om at betale kirkebilen - ved behov - for at køre gangbesværede kirkegængere fra kirken til Sognets Hus. Derudover besluttedes det at menighedsrådet arbejder videre med en mere holdbar løsning.

 

 1. Udvalgene:
 • Kirkeblad (økonomi). Redaktionsudvalget havde møde den 8. januar, hvor der i referatet er en gennemgang af den økonomiske situation. Der er vedtaget forskellige tiltag for at holde økonomien indenfor budgettet.
 • Gudtjenesteudvalget – oplæg ”liturgisk prøveperiode”.

Et uddelte oplæg drøftedes. Menighedsrådet tilslutter sig, at det afprøves fra 1. marts til august, hvorefter erfaringerne drøftes. Menighedens feedback indsamles ved kirkekaffe. Udvalget samler op på denne feedback.

 • Kirkeværgen orienterede om hærværk på kirkegårdens toilet.
 • Kirkeværgen uddelte notat fra møde med brandmyndighederne. Dette skal læses til næste menighedsrådsmøde, hvor det vil være et selvstændigt punkt. Menighedsrådet giver accept til at der uddannes to brandvagter (kirketjenerne).

 

 1. Spørgetid fra tilhørerne:
 • Karin takker for opmærksomheden i forbindelse med hendes runde fødselsdag.

Spørgsmål vedrørende stemmeprocedure ved bispevalg.

Tak til MR for at godkende kørsel med kirkebil, indtil der er fundet en løsning om adgang for handikappede fra kirken til Sognets Hus.

Kommentar vedrørende tolkning af brandprocedure.

 

 1. Bemærkninger til referatet:

Referatet godkendt.

 

 1. Eventuelt:

  Det foreslås at der afsættes tid på det kommende MR-møde til at drøfte aktivitets- og

  børne-ungeudvalgets prioriteringer. Jan og Sigurd kommer med et oplæg.